Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  17.06.2021 17:33:01
Дата здійснення дії: 21.07.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "Шкiряник"
Код за ЄДРПОУ:  22173327
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення  річних загальних зборів акціонерів Товариства

Приватне акціонерне товариство «Шкіряник» (Код за ЄДРПОУ 22173327, місцезнаходження: 77202 Івано-Франківська обл. м Болехів вул. Петрушевича, буд. 29), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 21 липня 2021 року о 10-00 год. у кабінеті офісу на першому поверсі за місцезнаходженням Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись  з 09-15  до 09-45 години у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, – 15.07.2021 року (станом на 24 годину).

Проект порядку денного з проектами рішень.

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів депозитарній установі -Товариству з обмеженою відповідальністю «Онікс-ІВА» (ідентифікаційний код - 24680821), відповідно до укладеного договору.

2. Про розгляд звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2020 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.

Проект рішення: Звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2020 р.р. затвердити, та прийняти їх до уваги.

3. Про розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018-2020 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення: Звіти Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2018-2020 р.р. затвердити, та прийняти їх до уваги.

4. Про затвердження звітів та висновків Ревізора Товариства за 2018-2020 р.р.

Проект рішення: Звіти та висновки Ревізора Товариства за 2018-2020 р.р. затвердити, та прийняти їх до уваги.

5. Про затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2018-2020 р.р.

Проект рішення: Затвердити баланси та річні звіти Товариства за 2018-2020 р.р.

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018-2020р.р.

Проект рішення:

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 2 745 000,00 грн.  Чистий прибуток Товариства в сумі   2 745 000,00 грн.  залишити нерозподіленим.

2. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 6 142 000,00 грн.  Чистий прибуток Товариства в сумі           6 412 000,00 грн.  залишити нерозподіленим.

3. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році в розмірі 20 392 000 грн. покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 

Проект рішення: У зв’язку з приведенням у відповідність до законодавства України затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів  і Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Уповноважити Голову правління Товариства здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого  представника Товариства на підставі виданої довіреності для проведення державної  реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі та Статуту в новій редакції.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення: У зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

10. Про припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: У зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Ревізора Товариства.

11. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

12. Прийняття рішення про списання основних засобів.

Проект рішення: Прийняти рішення про списання основних засобів Товариства, у яких завершивсся строк використання, та Товариство не користується даними основними засобами.          

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери чи їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9-00 год. до 12-00 год. в кабінеті офісу Товариства (перший поверх), за місцезнаходженням Товариства: 77202 Івано-Франківська обл. м Болехів вул. Петрушевича, буд. 29, а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Гринечко Анна Василівна.

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери (їх представники) Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, кожен акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом, або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборів декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеним станом на 04.06.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 118608  штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 115464  штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту  порядку денного Загальних зборів та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.skiryanic.pat.ua  Довідки за телефоном (03437) 34296.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

                          Період

Звітний період 2020 р.

Попередній період 2019 р.

Попередній період 2018 р.

Усього активів

36492

57776

75662

Основні засоби (за залишковою вартістю)                           

20598

19279

19128

Запаси

11763

31455

14278

Сумарна дебіторська заборгованість

1703

1441

40885

Гроші та їх еквіваленти            

1786

1670

966

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)                   

-78611

-57802

-62375

Власний капітал

-59536

-38727

-43300

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал                          

30

30

30

Довгострокові зобов'язання і забезпечення             

0

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення                     

0

0

0

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)                   

-20392

6142

2745

Середньорічна кількість акцій(шт.)

118608

118608

118608

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-171.93

51.78

23.14

                                                                   Наглядова рада Товариства