Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  17.06.2021 17:53:02
Дата здійснення дії: 19.07.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "ПЕЧАНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"
Код за ЄДРПОУ:  30297883
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Печанівський комбінат хлібопродуктів»

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Печанівський комбінат хлібопродуктів» (ідентифікаційний код – 30297883).

Місцезнаходження товариства: 01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 27, літера А.

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Печанівський комбінат хлібопродуктів» (надалі – Товариство) повідомляє Вас про проведення позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться «19» липня 2021 року о 10:00 год. за адресою: 01001, м. Київ, вул. Лютеранська, будинок 4, офіс 23.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться з 09:00 год. до 09:45 год. «19» липня 2021 року в день проведення загальних зборів за місцем проведення зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто станом на 24:00 год. «13» липня 2021 року.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на загальних зборах.

Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера є: довіреність, оформлена відповідно до  вимог  чинного  законодавства або її належним чином засвідчена копія  або,  якщо  представник  акціонера  має  повноваження  представляти  акціонера  без довіреності  –  оригінали  (належним  чином  засвідчені  копії)  статуту  та  документа  про призначення  на  посаду  особи,  яка  має  повноваження  представляти  інтереси  акціонера без довіреності.

Для проходження реєстрації для участі у загальних зборах акціонер (представник акціонера) повинен протягом періоду реєстрації звернутися до члена реєстраційної комісії загальних зборів, надавши члену реєстраційної комісії необхідні документи.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Проект порядку денного позачергових загальних зборів Товариства:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.
 3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.
 4. Розгляд звіту комісії з припинення Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5. Затвердження передавального акта Приватного акціонерного товариства «Печанівський комбінат хлібопродуктів» у зв’язку з його перетворенням в Товариство з обмеженою відповідальністю «Печанівський комбінат хлібопродуктів» та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.
 6. Визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства «Печанівський комбінат хлібопродуктів».

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства:

Питання

Проект рішення

З першого питання порядку денного

«Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень»

      Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі:

      1. Козак Тетяна Григорівна – голова лічильної комісії;

      2. Ситнік Володимир Олександрович – член лічильної комісії.

      Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів Товариства та опечатування бюлетенів для голосування.

З другого питання порядку денного

«Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства»

      Головою загальних зборів Товариства обрати Рубченка Олександра Івановича, а Секретарем загальних зборів Товариства – Сурначову Олену Анатоліївну.

      Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів Товариства на підписання протоколу позачергових загальних зборів Товариства.

З третього питання порядку денного

«Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства»

      Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

 • для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин;
 • для співдоповідей – до 10 хвилин;
 • для відповідей на запитання – до 5 хвилин.

      Голова загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

      Голосування на позачергових загальних зборах Товариства з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

      Кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах Товариства засвідчується печаткою Товариства.

      Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером або іншим можливим в конкретних умовах способом та засвідчуються печаткою Товариства.

      Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою загальних зборів Товариства цього питання на голосування, акціонер (його представник) відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»). Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний передати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання.

      Лічильна комісія загальних  зборів Товариства після складання протоколів про підсумки голосування з кожного питання порядку денного опечатує бюлетені для голосування та  передає їх Голові загальних зборів Товариства для подальшого зберігання у Товаристві на визначений законодавством України термін.

      Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

 • він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
 • на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
 • він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
 • акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

      Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори Товариства та оформлюється протокол позачергових загальних зборів Товариства є українська мова.

      Протокол позачергових загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар загальних зборів Товариства.

      З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів, слід керуватися нормами Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

З четвертого питання порядку денного

«Розгляд звіту комісії з припинення Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту»

      Затвердити звіт комісії з припинення Товариства.

З пятого питання порядку денного

«Затвердження передавального акта Приватного акціонерного товариства «Печанівський комбінат хлібопродуктів» у зв’язку з його перетворенням в Товариство з обмеженою відповідальністю «Печанівський комбінат хлібопродуктів» та надання повноважень на його підписання від імені Товариства»

       Затвердити станом на 19.07.2021 р. передавальний акт Приватного акціонерного товариства «Печанівський комбінат хлібопродуктів» про передачу всього майна, прав та обов’язків Приватного акціонерного товариства «Печанівський комбінат хлібопродуктів» правонаступнику – Товариству з обмеженою відповідальністю «Печанівський комбінат хлібопродуктів», яке створюється в результаті перетворення.

       Уповноважити Голову комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Печанівський комбінат хлібопродуктів» – Білика Олександра Сергійовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2713611530 – підписати передавальний акт від імені Товариства.   

З шостого питання порядку денного

«Визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства «Печанівський комбінат хлібопродуктів»

 

       Визначити Голову комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Печанівський комбінат хлібопродуктів» – Білика Олександра Сергійовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2713611530 – уповноваженою особою з питань державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства «Печанівський комбінат хлібопродуктів», з наданням йому усіх повноважень по здійсненню необхідних для цього юридичних дій, зокрема: права представляти Товариство у відносинах з органами державної реєстрації з правом підпису документів від імені Товариства без довіреності, в тому числі заяв у сфері державної реєстрації; права залучати для здійснення процедури державної реєстрації припинення Товариства інших фізичних осіб з правом видачі таким особам відповідних довіреностей, тощо.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформацію, зазначену в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://pkhp.com.ua/

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у термін до дати проведення загальних зборів «19» липня 2021 року за місцезнаходженням Товариства (01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 27, літера А, адміністративне приміщення, кімната № 1) та місцезнаходженням комісії з припинення Товариства (01001, м. Київ, вул. Лютеранська, будинок 4, офіс 23) в робочі дні з 9:00 до 18:00 год. (обідня перерва з 13:00 до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення (01001, м. Київ, вул. Лютеранська, будинок 4, офіс 23).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова комісії з припинення Товариства Білик Олександр Сергійович.

Довідки за телефоном: (044) 490-30-61.

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства (01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 27, літера А) або адресою місцезнаходження комісії з припинення Товариства (01001, м. Київ, вул. Лютеранська, будинок 4, офіс 23). Письмове запитання акціонера повинно містити бажаний спосіб отримання відповіді від Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться «19» липня 2021 року, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Адреса, за якою акціонери можуть подавати (надсилати) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів – адреса місцезнаходження Товариства (01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 27, літера А) або адреса місцезнаходження комісії з припинення Товариства (01001, м. Київ, вул. Лютеранська, будинок 4, офіс 23).

Повідомляємо, що відповідно до ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Згідно з ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на «17» травня 2021 року, загальна кількість акцій становить 1068388154 шт. простих іменних акцій, з них загальна кількість голосуючих акцій – 1068388154 шт.

ПрАТ «Печанівський комбінат хлібопродуктів»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Голова комісії з припинення                                                                                            О.С. Білик