Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.07.2021 08:27:01
Дата здійснення дії: 26.08.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Енергетичний завод "Енергетик"
Код за ЄДРПОУ:  24742491
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери! 

 

Приватне акціонерне товариство «Енергетичний завод «Енергетик»

(надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 24742491,

 адреса місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська,9)

 

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства,

 які відбудуться «26» серпня 2021 р. о 12 годині за адресою:

02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 2а, 2-й поверх, конференц-зал, кім. № 208.

 

Проект  порядку  денного:

1.Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1.1.Обрати лічильну комісію у складі: Шульга Г.А., Горобчишин І.О.,  Гордієнко С.І.

Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

1.2.Встановити регламент проведення загальних зборів – до десяти хвилин на доповідь, по п’ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, запитання в письмовій формі через секретаря зборів, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п’яти хвилин.

1.3.Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція – один голос" (крім кумулятивного голосування). Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії.

1.4.Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. По 12, 15 питаннях Порядку денного проводиться кумулятивне голосування. По 17 питанню Порядку денного рішення приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства"). По 18 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства").

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою  зборів  Кравченко Тетяну Тарасівну та секретарем зборів Погорілого Вадима Володимировича.

3.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 роки та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 роки та основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019-2020 роки.

 5.Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019-2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати діяльності за 2019-2020 роки.

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019-2020 роки.

Проект рішення:

Затвердити баланси станом на 31.12.2019 р., 31.12.2020 р. та звіти про фінансові результати Товариства за 2019 р., 2020 р.

7.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019-2020 роки.

Проект рішення:          

7.1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік у розмірі 209 000 грн. не розподіляти, дивіденди акціонерам не виплачувати.

7.2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік у розмірі 1 187 000 грн. не розподіляти, дивіденди акціонерам не виплачувати.

8.Припинення повноважень Генерального директора.

Проект рішення:

 Припинити повноваження т.в.о. Генерального директора Товариства Сацюка Вячеслава Михайловича.

9.Обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Генеральним директором Товариства Сацюка Вячеслава Михайловича.

 10.Затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства, що укладатимуться з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Генеральним директором Товариства.

Проект рішення:

10.1.Затвердити умови договору (контракту) з Генеральним директором      Товариства, що укладається з ним.

10.2.Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства підписати договір  (контракт) з Генеральним директором.

 11.Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради Товариства – Сацюк Михайло Миколайович.

Член Наглядової ради Товариства – Сацюк Євген Михайлович.

Член Наглядової ради Товариства – Петренко Олександр Іванович – представник АТ "ЕЛМІЗ".

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства з кандидатів, запропонованих акціонерами у встановлений строк.

13. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

13.1.Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради   Товариства, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

13.2.Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати    договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

 14.Припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Ловейка Миколи Григоровича.

 15.Обрання ревізора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізора товариства згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства з кандидатів, запропонованих акціонерами у встановлений строк.

16. Затвердження умов договору (контракту) з Ревізором Товариства, що укладатимуться з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.

Проект рішення:

16.1.Затвердити умови договору (контракту) з Ревізором Товариства, що укладається з ним.

16.2. Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства підписати договір (контракт) з Ревізором Товариства.

17.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 Проект рішення:

17.1.Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних зборів Товариства, на суму не більше як 50 % вартості активів за даними річної звітності за 2020 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.

17.2.Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства.

18. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

18.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

18.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюється за місцем проведення зборів 26 серпня 2021року з 11:00 до 11:45 год. згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеним  станом на 24:00 год. 18 серпня 2021 року.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська,9, корп. 2а, 2-й поверх, конференц-зал, кім. № 208, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 години за попереднім записом по тел. (044) 566-12-14 та в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Сацюк Вячеслав Михайлович, акціонер АТ «Енергетичний завод «Енергетик».

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства"

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства (тис. грн.) 

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

2020 р.

2019 р.

2018 р.

Усього активів

12899

5664

4348

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1357

1030

1011

Запаси

36

191

28

Сумарна дебіторська заборгованість

10168

4074

3014

Гроші та їх еквіваленти

597

6

101

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1744

557

348

Власний капітал

3912

2413

2211

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

271

271

271

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

 8987

3251

2137

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1187

209

33

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1084000

1084000

1084000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

1,09

0,19

0,03

 

Телефон для довідок: (044) 566-12-14

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

  1. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
  2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
  3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 4. Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж сім днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": www.ez-energetic.com.ua

 Інформація про кількість акцій:

Станом на 19.07.2021 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій становить 1 084 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 1 078 870 шт.

 

Акціонер АТ «Енергетичний завод «Енергетик»                                   В.М. Сацюк